Приносите на инвестициските фондови во Македонија годинава се движат од -18% до +6%. Од шест отворени инвестициски фондови во Македонија, само два годинава со позитивни приноси. Аналитичарите велат дека, сепак, инвестирањето во фондови е на долг рок.

ОСТВАРЕНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

ПРИНОС НА ФОНДОВИ

од 01.01.2010 до 03.10.2010

ПРИНОС НА ФОНДОВИ

за период од една година

Илирика ЈИЕ

-6,76%

-13,17%

Илирика ГРП

6,67%

7,71%

Иново Статус Акции

-17,81%

-27,16%

КД БРИК

7,82%

16,17%

КД Нова ЕУ

-5,73%

-19,88%

КБ Публикум балансиран

-3,13%

-3,21%

 

Ако на почетокот на оваа година сте вложиле пари во отворените инвестициски фондови во Македонија, тогаш просечната загуба би ви изнесувала околу 2,82%. Односно вложени 10.000 евра би ви изнесувале 9.718 евра. Се разбира дека ова се однесува само на пондерираните просечни приноси на сите фондови заедно. Односно, доколку на почетокот од годинавапарите сте ги вложиле во еден инвестициски фонд, тогаш, во зависност од фондот, денес би било можно да остварите или добивка поголема од 6% или загуба поголема од речиси 18%. Сепак, и покрај тоа, инвестициските советници кажуваат дека ваквите анализи треба да се земаат со резерва, бидејќи инвестициските фондови и понатаму остануваат место за остварување на солидни добивки доколку се инвестира на долг рок, со просечни годишни стапки на принос од 12% – 15%. Затоа, од инвестициските фондови им укажуваат на своите клиенти дека доколку инвестираат во нив, тоа треба да го прават долгорочно.

Во Мaкедонија првите инвестициски фондови се отворија пред само три години, што значи дека поголемиот дел од своето работење го остваруваат во услови на економска криза, кога пазарите на капитал паѓаа со големи стапки на глобално ниво, и тоа треба да се има предвид при анализата на нивните резултати. Исто така, кога се прават споредувања на приносите на фондовите, треба да се има предвид инвестициската стратегија на фондот и ризикот, односно дали е тоа акциски, обврзнички фонд и сл., а исто така да се има предвид и географската изложеност. На пример, апсолутните приноси на се споредливи за фонд што вложува во југоисточна Европа и фонд што вложува во азиските пазари, велат аналитичарите.

Еден од постарите фондови е оној на Иново Статус, кој со работење почна во текот на 2007 година, поради што и неговите резултати таа година се скромни. Имено, просечниот принос на фондот за 2007 година изнесуваше околу 1,49% додека, пак, во текот на 2008 година истиот е со негативен предзнак од 68,07%. Сепак, изминатата година приносот на овој фонд бележи раст и изнесува дури 23,02%, што би значело дека за толкав процент им се зголемил инвестираниот износ на оние инвеститори кои на почетокот од таа година вложиле средства во тој фонд. Исто така, фондот бележи и неколкукратно зголемување на вредноста на неговиот имот. Во 2008 година, во однос на 2007 година, истиот пораснал за 14,3%, во текот на 2009 година за 19,2%, додека во текот на оваа година истиот е речиси двојно поголем во однос на лани. Приносот, пак, на отворениот инвестициски фонд КД Нова Европа, кој почна со работа во текот на 2008 година, како КД Јужен Балкан, во текот на истата таа година изнесуваше околу 0,69%, за на крајот од 2009 годинаприносот на овој фонд да изнесува 32,97%. Воедно, и кај овој фонд бечежиме неколкукратен раст на нето-вредноста на неговиот имот во однос првата година од неговото оформување. Во 2009 година нето-вредноста на овој фонд во однос на 2008 година бележи раст од речиси пет и пол пати, додека годинава, во однос на лани,овој раст изнесува речиси четири и пол пати.

Солидни резултати во првата година од формирањето бележи и отворениот инвестициски фонд КД Публикум балансиран. Нето-вредноста на неговиот имот годинава, во однос на минатата, бележи раст од околу 23%. “Со оглед на тоа дека фондот почна да функционира на 23.06.2009 година, приносот сведен на годишно ниво изнесува 4,07%. Меѓутоа, треба дас е земе предвид фактот дека процесот на формирање на портфолиото на фондот траеше неколку месеци. Така што 2,58% е реално остварен принос од периодот септември – декември 2009 година”, изјавија од друштво за управување со ивестициски фондови КД Публикум Инвест.

Веќе кога зборуваме за тоа дека е подобро да се инвестира отколку да се троши, верувам увидовте дека е потребно да се фокусираме повеќе на инвестирањето. Дефинитивно е познато дека од инвестирањето се очекува некаков принос или употребна вредност. Зошто би инвестирале инаку!? Па ајде тогаш во неколку последователни написи во оваа категорија да ги разгледаме начините на инвестирање.

Живееме во динамично време, време во кое немаме многу време. Баш така. Дали и времето е ограничен ресурс? Интересно е за размислување особено ако се надоврзете на добрата изрека „времето значи пари“…

Разгледувајќи ја ситуацијата во нашата држава, физичките лица многу тешко се решаваат за инвестирање. Сè повеќе се приврзани за традиционалното штедење во банка. Причините можеме да ги набројуваме и набројуваме, но главната причина на прво место за ваквата ситуација е недоволната едукација на луѓето за тоа што добиваат со инвестирање. Би го споменал и моментот со не размислувањето за сопствената иднина, односно за сопственото време. И така годините си поминуваат, платите си се трошат, ништо не останува…

Ајде да направиме нешто, за да стекнеме нешто.

Ако почнете да ги применувате оние работи што претходно ги напоменав во делот за управување со домашен буџет, сигурен сум дека ви остана некоја илјадарка минатиов месец. Ако е така, тогаш и овој месец ќе биде исто – нова илјадарка. Вие веќе имате две илјадарки. Размислувате дека и нареден месец повторно ќе имате нова илјадарка. Полека имате малку пари, она што во светот на финансиите се нарекува почетен капитал. Тој почетен капитал имате можност да го инвестирате во различни облици: акции, обврзници, удели во инвестициони фондови…

Како да го направите тоа?

Иако одлуката за инвестирање следи после многу комплексна работа и анализи, ќе се обидам едноставно да ви објаснам како функционираат работите. Согласно законските регулативи, за да купувате на берза потребно е да ангажирате брокер. Брокерите на берзата тргуваат со хартиите од вредност. Значи вие можете да одредите некоја брокерска куќа и да дадете налог за купување на одредена хартија од вредност за која вие сметате дека ќе ви донесе профит. Или да побарате совет од некој инвестицинонен советник кој ќе ви даде одговор каде да инвестирате. Ако располагате со помал износ на пари, можете да отворите и индивидуална инвестициона сметка и месечно да уплаќате пари во инвестициониот фонд. Инвестиционите фондови имаат за цел да ги соберат слободните пари од граѓаните, нормално доброволно, и да ги пласираат во хартии од вредност со цел да креираат приноси. Значи тие се драгоцени институции кои ги пласираат нашите пари онаму каде што веруваат дека ќе остварат раст.

Секој индивидуален инвеститор има свое сопствено гледање кон ризикот. Некој е спремен да ризикува многу, затоа и очекува приносот да биде висок. Друг инвеститор сака да вложи во државни обврзници, затоа што знае дека кај нив ризикот е најмал, а сепак се остварува некое задоволително ниво на принос. Сè се сведува на инвеститорите и нивната преференција кон  ризикот…


Парите можете да ги трошите или да ги инвестирате. Трошите доколку парите ги заменувате со некој облик на енергија која ви е потребна, а инвестирате доколку парите ги вложувате во зголемување на животниот стандард или квалитетот на живеење. Затоа, трошењето секогаш се доживува како губиток, а инвестирањето како креирање на нова вредност. Единствено размислувањето во оваа насока може да помогне да се напушти губитничката свест на неконтролираното. Луѓето кои трошат имаат губитничка свест, затоа што сметаат дека нивниот стандард зависи исклучиво од количината на потрошените пари. Оттука, настојуваат да ги имаат што повеќе, па заработувачката им е основен животен мотив. Таквите луѓе никогаш не се прашуваат зошто немаат доволно пари, туку само смислуваат начини како да дојдат до повеќе. Проблемот е во тоа што ја нема таа количина на пари која може да им го ублажи чувството дека немаат доволно.

Трошењето пари, според хрватскиот портал imamnovac.com има два облика: скржавост и расипништво. Скржавите луѓе не саккат да трошат пари бидејќи при секоја финансиска трансакција имаат чувство како да губат дел од себе. Таквите луѓе не се свесни за тоа дека можат сами да одлучат во што ќе ги вложат своите пари, затоа што вниманието им е исклучиво на тоа колку чини нештото, а не на зголемување на стандардот на живеење.

Оние пак кои се склони кон трошење, се зависни од потребата за внимание. Ја имаат фрустрацијата дека заслужуваат стандард кој тие ќе си го посакаат, па оттука и си даваат можност да трошат сè додека не си го задоволат чувството. Додека трошат, уживаат во чувството дека „имаат“ и дека тој стандард го заслужуваат. И кога ќе се заврши потрошувачката сеанса, повторно нова фрустрација која се лечи со нова тура шопинг…. и сè така во круг додека не се натрупаат долгови и ситуацијата дополнително се влоши.

Накратко ви опишав два основни облици на потрошувачкиот менталитет. Секако, нема да ви предложам ниту да трошите, ниту пак да не трошите, туку би ве поттикнал да се одлучите за благосостојба, доколку веќе така не живеете. Луѓето со свест за благосостојба не трошат, туку инвестираат. Што значи дека своите пари ги вложуваат во зголемување на стандардот. Се воздржуваат од трошење преку различни институции кои се присутни на пазарот, од инвестициони фондови, берзи, па се  до штедни влогови. Се зависи од степенот на ризик што идивидуалецот може да го понесе.

Успешно инвестирање не бара исклучително висок коефициент на интелигенција, ниту пак инсајдерски информации. Потребен е самоуверен чекор кој ќе ве отргне од потрошувачкиот менталитет. Накратко, инвестирајте секогаш кога го работите она што го сакате и вложувајте пари во она што го сакате, со една цел, да растете и да се развивате на сите полиња. Критериуми по кои ќе бидете сигурни дека инвестирате се зголемување на стандардот, напредување и задоволство со постигнатото.

 • март 2018
  П В С T П С С
  « Дек    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031